Niektorí zástupcovia slovenských štátnych podnikov berú na ľahkú váhu Zákon o nezlučiteľnosti funkcií. Ten im, okrem iného, zakazuje podnikať alebo byť aktívnou súčasťou súkromného podnikania. Vo verejných funkciách je, podľa zistení Objektívne informovanej spoločnosti (OIS), v konflikte záujmov takýchto funkcionárov viac ako dosť!

Zákon o konflikte záujmov je v platnosti už 14 rokov. Verejnému funkcionárovi zakazuje byť štatutárom, alebo členom riadiaceho, kontrolného, alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti. Napriek tomu sa stále nájdu vysokopostavení funkcionári, ktorí tento zákon neberú dostatočne vážne a preukázateľne stoja v konflikte záujmov.

Objektívne informovaná spoločnosť zisťovala do akej miery si štátni funkcionári splnili svoje povinnosti, po ich vymenovaní do vysokých štátnych funkcií a Národnej rade SR oznámili, či sú stále aktívnymi členmi súkromných firiem, resp. či ukončili svoju aktívnu podnikateľskú činnosť. OIS získala informácie z verejne dostupných zdrojov, na základe ktorých preverila vyše štyridsať zástupcov štátnych podnikov a obchodných organizácií s majetkovou účasťou štátu. Zistenia boli zarážajúce. Mnohí verejní funkcionári sú, aj napriek mesiacom vykonávania štátnej funkcie, v konflikte záujmov. V oznámení NRSR opakovane nepriznali, alebo zatajili svoje aktívne podnikateľské aktivity:

Ing. Brian Lipták, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s.

nezlučiteľná funkcia – člen dozornej rady spoločnosti EUROWILL, a.s.

Ing. Dušan Tomašec, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.,

nezlučiteľná funkcia – člen predstavenstva spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
nezlučiteľná funkcia – člen dozornej rady spoločnosti MUNICIPALIA, a.s.

Ing. Ján Barczi, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.,

nezlučiteľné funkcie:
konateľ spoločnosti KBMB, spol. s r.o.,
živnosť pod obchodným menom Ing. Ján Barczi,
predseda dozornej rady spoločnosti TIPKURZ, a.s.,
člen predstavenstva spoločnosti CASINOS SLOVAKIA a.s.

JUDr. Martin Dušanič, predseda predstavenstva spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s.

nezlučiteľná funkcia – člen dozornej rady spoločnosti DELMAT STEEL, a.s. (v súčasnosti DELMAT STEEL, a.s. v likvidácii)

MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Nemocnica svätého Michala, a. s.

nezlučiteľná funkcia – konateľ spoločnosti KRIMED, s.r.o..

Ing. Michal Horný, PhD. generálny riaditeľ podniku Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik

nezlučiteľná funkcia – člen predstavenstva družstva Jednota, spotrebné družstvo Nitra (teraz COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo)

Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ Železnice Slovenskej republiky

nezlučiteľná funkcia – člen predstavenstva Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a v minulosti aj člen predstavenstva spoločnosti TRANSPETROL, a.s.

nezlučiteľné funkcie:
živnosť pod obchodným menom Ing. Ján Ďurišin s.r.o. (predtým PAVIN, s.r.o.).
konateľ spoločnosti AJ-ZAFA, s.r.o.,
konateľ spoločnosti Ing. Ján Ďurišin s. r. o.
predseda predstavenstva spoločnosti Energotel, a.s.
predseda predstavenstva spoločnosti Spoločnosť pre skladovanie, a.s.

Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik, predtým aj riaditeľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik a tiež člen predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

nezlučiteľná funkcia – predseda dozornej rady spoločnosti PAZÚRIK, a.s.

OIS preto Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií NR SR podala 10 podnetov na začatie konania “vo veci verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov”. Funkcionárom, u ktorých sa preukázateľne potvrdia previnenia voči zákonu, hrozia pokuty až do výšky ich polročného platu. OIS, bude podrobne sledovať závery utorkového zasadnutia Výboru, ako sa jeho členovia k nášmu podnetu postavia.

Vzhľadom na to, že vysokí verejní funkcionári spravujú majetok nás všetkých, je neprípustné, aby konali v rozpore s akýmkoľvek zákonom a je právom všetkých občanov Slovenska trvať na dôslednom dodržiavaní zákona, ktorý má chrániť verejný záujem. Pre porovnanie – zamlčanie podnikateľských aktivít popri výkone verejnej funkcie je rovnako trestuhodné, ako zatajiť reálne príjmy, hnuteľný či nehnuteľný majetok alebo paušálne náhrady.